Rome in the Iberian Peninsula: Main Roman cities / Roma na Península Ibérica: Principais cidades romanas

 

Image

 

Roma na Península Ibérica:
Principais cidades romanas

Volver ao índice/Back to index

Rome in the Iberian Peninsula:
Main Roman cities

 

Image Galego Image English

ASTURICA AUGUSTA:

Actual Astorga (León). A cidade romana comezou como un campamento militar a finais do século I a.C. Na actualidade podemos observar restos das murallas, un templo, foro, termas, alcantarillado e varias domus con mosaicos.

ASTURICA AUGUSTA:

Present-day Astorga (León). The Roman town began as a military camp at the end of 1st century B.C. Currently we can see remains of the walls, a temple, the forum, thermal baths, the sewer system and some domus with mosaics.

AUGUSTOBRIGA:

Actual Talavera la Vieja (Cáceres). Conserva o único pórtico de curia romano do mundo inda que está colocado fóra da súa ubicación orixinal xa que os restos da cidade romana quedaron anegados baixo o encoro de Valdecañas no río Texo. A cidade ademais conservaba restos dun templo, da muralla, do acueducto, de termas e dunha calzada.

AUGUSTOBRIGA:

Present-day Talavera la Vieja (Cáceres). It preserves the only portico of a Roman curia in the world. It's placed out of its original place because the remains of the Roman city are flooded by Valdecañas reservoir in the river Tagus. Moreover, the city preserved remains of a temple, of the wall, of the aqueduct, of thermal baths and of a Roman road.

BAELO CLAUDIA:

Cerca da actual Tarifa (Cádiz). Os seus principais recursos económicos eran a pesca, a produción de garum e as factorías de salazón. Baelo Claudia é posiblemente a cidade romana máis completa de Hispania e conserva todos os compoñentes dunha típica cidade romana. Conserva un muralla non defensiva senón tan só para delimitar o perímetro, con algunhas portas, restos dalgúns templos, o foro, un teatro, termas, unha basílica, factorías de garum e de salazóns, vivendas, acueductos e necrópoles.

BAELO CLAUDIA:

Near of present-day Tarifa (Cádiz). Its main economic resources were fishing, the production of garum and the salting factories. Baelo Claudia is possibly the more complete Roman city in Hispania and it preserves all the components of a typical Roman city. There is a wall, a non-defensive one, in which some gates can be seen, remains of some temples, the forum, a theatre, the thermal baths, a basilica, salting and garum factories, housings, aqueducts and necropolis.

BARCINO:

Actual Barcelona. Barcino ocupaba o actual Barrio Gótico. Hai constancia da muralla, de varias rúas principais e secundarias, do foro cun templo dedicado a Augusto, das cloacas, algunha domus cun mosaico e unhas termas. Tamén hai restos de instalacións industriais: unha tintorería e lavandería, a fabrica de garum e a zona de produción de viño.

BARCINO:

Present-day Barcelona. Barcino occupied the present Gothic Quarter, the medieval part of the city. There are remains of the walls, of some main and secondary streets, of the forum with a temple devoted to Augustus, of the sewer system, of some domus with one mosaic and a thermal building. There are also remains of industrial activity: dry-cleaners and laundry, the garum factory and a wine production area.

BILBILIS:

Actual Calatayud (Zaragoza). Conserva restos do foro, cun templo, curia e basílica; contaba con ceca propia; murallas; teatro; varias domus con pinturas e mosaicos e termas. Foi importante durante un tempo, pero quedou deshabitada arredor do século III d.C.

BILBILIS:

Present-day Calatayud (Zaragoza). It keeps remains of the forum, with a temple, curia and basilica; it had an own mint; walls, theatre; some domus with paintings and mosaics and a thermal building. It was important for some time but it was left around 3rd century A.D.

BRACARA AUGUSTA:

Actual Braga (Portugal). Foi capital do conventus bracarensis. Non conserva moitos restos, unha gran sala con restos de columnas, cunha piscina decorada con mosaicos e restos de unas termas. Fóra do antigo perímetro romano, houbo un templo consagrado ao deuses nativos Tongoenabiagus e Nabia, inda que outros autores advirten que Tongoenabiagus pode significar: "xuro/xuramento por Nabia", polo que sería un templo dedicado tan só á deusa Nabia, das augas correntes.

BRACARA AUGUSTA:

Present-day Braga (Portugal). It was the capital of the Conventus Bracarensis. There are not much remains: a big hall with columns with a pool decorated with mosaics and remains of a thermal building. Out of Roman city, there was a temple devoted to the native god and goddess Tongoenabiagus and Nabia. Other specialists say that Tongoenabiagus may mean: "to swear/oath to Nabia", then it would be a temple devoted only to the goddes Nabia, goddes of the running waters.

BRIGANTIUM:

Actual A Coruña ou Betanzos. Brigantium foi unha das "statio" ou aduanas marítimas que controlaban o tráfico de mercancías das rutas comerciais romanas. Hai que resaltar o famoso faro romano, único no mundo en funcionamento, a Torre de Hércules e que conserva no seu interior a estrutura romana.

BRIGANTIUM:

Present-day A Coruña or Betanzos. Brigantium was one of the “statio” or maritime customs that controlled the trade of the roman commercial routes. It must be highlighted the famous lighthouse, the only in the world currently running, Tower of Hercules. It keeps the Roman structure inside.

CAESARAUGUSTA:

Actual Zaragoza. Tivo o seu momento de esplendor nos séculos II e III. Hai restos do foro, dunha ponte, do porto fluvial cun mercado (o río era navegable ata a actual Logroño), as termas, o teatro (dos máis grandes da Península Ibérica) e pode que dun anfiteatro, do sistema de abastecemento de auga e de alcantarillado, da muralla, de vivendas con algún mosaico e pinturas e dunha piscina porticada.

CAESARAUGUSTA:

Present-day Zaragoza. It was during the 2nd and 3rd centuries when Caesaraugusta had its best time. There are remains of the forum, of a bridge, of the river port with a market (river Ebro was navigable until present-day Logroño), thermal buildings, the theatre (one of biggest of the Iberian Peninsula) and perhaps an amphitheatre too. Moreover there are remains of the water supply and sewer system, of the walls, of housings with mosaics and paintings and an arcaded pool.

CALAGURRIS:

Actual Calahorra (La Rioja). Foi unha das primeira cidades de Hispania en ter a cidadanía romana e acuñou moedas no século I a.C. Atópanse restos do circo, cerámica con referencias aos xogos celebrados no século I d.C., canles de desaugue, domus con pinturas, mosaicos e estucos, edificio termal e colector de augas. Nos momentos finais do Imperio construiuse unha muralla da cal se conserva unha porta de entrada. As cloacas están moi ben conservadas e hai restos de tres acueductos.

CALAGURRIS:

Present-day Calahorra (La Rioja). It was one of the first cities of Hispania with the Roman citizenship and it minted its own coin in the 1st century B.C. There are remains of the circus, pieces of pottery with references to the games celebrated in the 1st century A.D., drains, a domus with paintings, mosaics and stuccos, a thermal building and drainpipes. In the latest times of the Roman Empire a wall was built and it can be seen one of the entrance gates. The sewer system is very well preserved and there are remains of three aqueducts.

CAPERA:

Situada entre os concellos de Oliva de Plasencia e Guijo de Granadilla (Cáceres). Atravesada pola vía da Prata (ou Vía Delapidata, o seu primeiro nome latino:”vía pavimentada”), conserva un arco triunfal (tetrapylum) e restos das termas con tabernae e a palestra, do anfiteatro, do foro con restos escasos dos templos que o rodeaban e unha ponte. Hai constancia da existencia dun acueducto e dunha muralla dos que non quedan restos. Quedou deshabitada a principios da Idade Media.

CAPERA:

Placed between the municipalities of Oliva de Plasencia and Guijo de Granadilla (Cáceres). It was crossed by the Silver Road (Vía da Prata or Via Delapidata, its first Latin name: “stone paved way”) and it keeps a triumphal arch (tetrapylum) and remains of the thermal buildings with tabernae and palaestra, an amphiteatre, the forum with few remains of the temples that surrounding it and a bridge. There are news of an aqueduct and of a wall but without visible remains . It was left at the beginning of the Middle Ages.

CARTHAGO NOVA:

Actual Cartagena (Murcia). Foi unha das cidades máis importantes de Hispania, chegando a ser capital da provincia Carthaginensis. A súa importancia económica estaba relacionada coas minas de prata, a exportación de garum e de esparto. Conserva moitos restos como o teatro, recentemente restaurado e en uso na actualidade, o templo Augusteum, moitas calzadas, varias domus con pinturas e mosaicos, anfiteatro, termas, restos de columnas, alcantarillado e unha necrópole cunha torre funeraria.

CARTHAGO NOVA:

Present-day Cartagena (Murcia). It was one of the most important cities of Hispania, became capital of the province Carthaginensis. Its economical importance was related with silver mines, and garum and esparto-grass production. It keeps many remains as the theatre, recently restored and in use currently, the temple Augusteum, many roads, some domus with paintings and mosaics, amphitheatre, thermal buildings, remains of columns, sewer system and a necropolis with a funeral tower.

COMPLUTUM:

Cerca da actual Alcalá de Henares, Madrid. Complutum era un estratéxico cruce de camiños, situada na vía que unía Emerita e Caesaraugusta. Os valiosos xacimentos arqueolóxicos achados amosan a importancia desta cidade na época romana. Posteriormente no século V a cidade vaise abandonando.

As excavacións sacaron á luz os principais edificios públicos do foro: a basílica, a curia, o tabularium, un importante conxunto termal, un ninfeo, un mercado e numerosas vivendas; entre estas destacan as dos Grifos, a de Leda, a dos cupidos, Baco e Aquiles, así chamadas polos mosaicos que as decoran e a chamada casa de Hippolytus, lugar onde residía a escola para as élites da cidade.

COMPLUTUM:

Near of present-day Alcalá de Henares, Madrid. Complutum was an strategic roads cross, in the road from Emerita to Caesaraugusta. The valuables archaeological sites found show how important was this town in Roman times. The city was left in the 5th century.

Archaeological excavations showed the main buildings of the Forum: the basilica, the curia, the tabularium, an important thermal center, a nymphaeum, a market and many housing, among them the houses of the Gryphons, of Leda, of cupids, of Bacchus and Achilles, all of them called by the names of the themes of their mosaics. The house of Hippolytus is the building where the elites were prepared to ruled the city.

CONIMBRIGA:

Nas cercanías da actual Coimbra (Portugal). Conimbriga foi unha das cidades romanas máis importantes do actual Portugal. Aínda permanece sen escavar o 90% do xacemento. Hai restos de varias termas, moitas domus e insulas con pinturas e mosaicos, algunha con termas privadas, das murallas, do anfiteatro, restos dun acueducto e do foro. Foi conquistada polos suevos no 468 d.C. e os seus habitantes abandonárona para trasladarse á veciña Aeminium, a actual Coimbra.

CONIMBRIGA:

Near of present-day Coimbra (Portugal). Conimbriga was one of the most important Roman cities of Portugal. 90% of the site is not excavated yet. There are remains of some thermal buildings, many domus and insulae with paintings and mosaics, some of them with private thermal baths, of the walls, the amphitheatre, remains of an aqueduct and of the forum. It was conquered by sueves in 468 A.D. and its inhabitants left and went to the near city of Aeminium, present-day Coimbra.

CORDUBA:

Actual Córdoba. Corduba foi romana desde o 206 a.C. inda que a época de máis esplendor foi durante os séculos I a.C. ata o final do século III d.C. Foi capital da provincia Hispania Ulterior Betica. Na actualidade coñecemos as murallas, o foro, varios templos, un circo (inda que chegou a ter dous), tres acueductos, dúas pontes (sobre o Guadalquivir e o regato Pedroche), un porto fluvial, varias necrópoles con un número de tumbas que dan idea da gran población que chegou a ter Corduba e algunhas delas con monumentos funerarios, vivendas de varios tipos con mosaicos e pinturas, termas, un pazo duns 8000 m2, unha porta monumental de entrada na cidade, teatro e anfiteatro e unha fortaleza con gran número de mosaicos. Este gran conxunto de restos arqueolóxicos dan unha boa imaxe da importancia de Corduba no imperio.

CORDUBA:

Present-day Córdoba. Corduba was Roman from 206 B.C. although its golden age was from 1st century B.C. to the end of 3rd century A.D. It was the capital of the province Hispania Ulterior Betica. At present we know the walls, the forum, some temples, a circus (although there was two of them during some time), three aqueducts, two bridges (one over Guadalquivir and the other over Pedroche stream), a river port, some necropolis with a number of tombs that tell us about the big population of Corduba in Roman times. Some of the necropolis have funeral monuments. There are also several kinds of housings, many of them with mosaics and paintings, thermal buildings, a palace with 8000 m2, a monumental gate to enter at the city, theatre and amphitheatre and a fortress with many mosaics. This collection of archaeological sites give a good image of how much important was Corduba during the Roman empire.

CLUNIA:

Cerca da actual Coruña del Conde (Burgos). Foi unha das cidades romanas máis importantes do norte de Hispania chegando a ter uns 30000 habitantes inda que empezou a despoboarse a mediados do século III d.C. Conserva restos do foro con varias domus, unha basílica e un mercado (macellum). As domus posúen mosaicos e restos dos sistemas de calefacción. Tamén hai termas, un teatro (con capacidade para 10000 espectadores) e dúas pontes.

CLUNIA:

Near of present-day Coruña del Conde (Burgos). It was one of the most important cities of northern Hispania and it reached about 30000 inhabitants although it began to depopulate in the 3rd century. It preserves remains of the forum with some domus, a basilica and a market (macellum). The domus have mosaics and remains of the heating systems. There are also thermal buildings, a theatre (with a capacity of 10000 people) and two bridges.

EBORA:

Actual Évora (Portugal). Conserva un templo romano dedicado a Diana do que se pode apreciar a columnata. Tamén hai restos das termas, das murallas e de varias vivendas.

EBORA:

Present-day Évora (Portugal). It preserves a Roman temple devoted to Diana with a colonnade. There are also remains of a thermal building, of the walls and of some housings.

EMERITA AUGUSTA:

Actual Mérida (Badajoz). Chegou a ser capital da provincia de Lusitania e a ter uns 36000 habitantes no século IV d.C. Conserva un gran número de restos entre os que destacan o teatro, en uso na actualidade, varias domus con mosaicos e pinturas, un mausoleo, varios acueductos, unha ponte sobre o Guadiana, necrópoles, anfiteatro, circo, o foro, un arco e un templo con varias columnas dedicado a Diana, xunto con restos doutros templos, varias termas e depósitos de auga. En conxunto fan de Emerita Augusta unha das principais cidades de Hispania .

EMERITA AUGUSTA:

Present-day Mérida (Badajoz). It became capital of Lusitanian province and it had 36000 inhabitants in the 4th century. It preserves many remains and we can highlight the theatre, used currently, some domus with mosaics and paintings, a mausoleum, some aqueducts, a bridge over the Guadiana river, some necropolis, an amphitheatre, a circus, the forum, an arch and a temple devoted to Diana with some columns and remains of other temples, some thermal buildings and water tanks. All of these remains make Emerita Augusta one of the main cities of Hispania.

EMPORIAE:

Cerca da actual Empúries (Girona). O nome significa “mercado” en grego, xa que foi fundada como enclave comercial polos gregos. Os romanos a engrandeceron a partir do século I a.C., recibindo os habitantes gregos e indíxenas a cidadanía romana. Empezou a quedar despoboada a partir de finais do século I d.C. En canto a restos romanos, só se excavou unha pequena parte do xacemento. Poden verse os restos de varias domus, da muralla, do foro cun templo, a basílica, a curia, un anfiteatro e unha palestra. Tamén hai varias necrópoles.

EMPORIAE:

Near of present-day Empúries (Girona). The name means “market” in Greek and it was founded as a commercial milestone by Greeks. Romans increased the city from 1st century B.C and Greek and native inhabitants became Roman citizens too. From the end of 1st century A.D. began to be left. As far as Roman remains, only a small part of the site is excavated. It can be seen remains of some domus, of the wall, the forum with a temple, the basilica, the curia, the amphitheatre and the arena. There are some necropolis too.

ERCAVICA:

Cerca da actual Cañaveruelas (Cuenca). Foi unha gran urbe durante os séculos I e II d.C. e quedou despoboada nos momentos finais do Imperio. Consérvanse restos de estatuas, das murallas, de varias domus con pinturas e mosaicos, do foro, do edificio termal con cisternas e unha necrópole. Todavía permanece a maior parte do xacemento sen escavar.

ERCAVICA:

Near of the present-day Cañaveruelas (Cuenca). It was a great city during the 1st and 2nd centuries A.D. and it was left at the end of the Empire. Some remains of statues are preserved, with walls, some domus with paintings and mosaics, the forum, the thermal building with tanks and a necropolis. The most part of the site must be still excavated.

GADES:

Actual Cádiz. Construída sobre a antiga cidade fenicia de Gadir. En Gades ou nos seus arredores poden atoparse restos do Templo de Hércules, o teatro, un acueducto, moitas ánforas que indican a importancia do comercio para a cidade, restos de vivendas, un circo e unha factoría de salazón con mosaicos. A súa economía estaba baseada no comercio de garum e na contrución de barcos. Chegou a ser a segunda cidade máis habitada da República romana.

GADES:

Present-day Cádiz. It was built on the ancient Phoenician city of Gadir. There are remains of the temple of Hercules, the theatre, a aqueduct, many amphoras which show how important was trading for the city, remains of houses, a circus and a salting factory with mosaics. Its economy was based on garum trade and shipbuilding. It became the second more populated city of the Republican times (1st century B.C.).

ILICI:

Actual Elche/Elx (Alicante). Estaba cara ao interior pero contaba cun porto nas cercanías. Era xa importante en tempos dos iberos e de alí procede a célebre escultura “A Dama de Elche” hoxe no Museo Arqueolóxico Nacional en Madrid. Da época romana consérvanse varios restos como son as termas con mosaicos e unha piscina, un templo coñecido tan so polas moedas, varias domus con mosaicos, unha basílica tamén con mosaico, restos das murallas e dalgunhas estatuas.

ILICI:

Present-day Elche/Elx (Alicante). It placed in the hinterland but with a nearby port. It was already important in Iberian times and in this site was found the famous statue of a woman head “Lady of Elche”, currently at the National Archaeological Museum in Madrid. From Roman times Ilici preserves some remains as thermal buildings with mosaics and one pool, a temple known only by coins, some domus with mosaics, a basilica with a mosaic too, remains of the walls and of some statues.

ITALICA:

Actual Santiponce, cerca de Sevilla. Foi unha cidade importante durante unha boa época da dominación romana e a primeira cidade romana fundada fóra da península italiana. Conserva restos da muralla, dun anfiteatro con capacidade para 25000 espectadores parcialmente destruído no século XVIII, un teatro inda en uso, un posible templo dedicado a Traiano, dous edificios termais moi completos, restos de dous acueductos e varias domus con mosaicos. Asímesmo tamén se poden observar restos de rúas e dos sistemas de abastecemento de auga e de alcantarillado.

ITALICA:

Present-day Santiponce, near Sevilla. It was an important city during a long time of the Roman rule. It preserves remains of the wall, of an amphiteatre with a capacity of 25000 people, partially demolished in the 18th century, a theatre still in use, a possible temple devoted to Traianus, two very complete thermal buildings, remains of two aqueducts and some domus with mosaics. In addition, it's possible to see remains of streets and of the water supply and sewer systems.

LOS BAÑALES:

A uns 30 km de Sos del Rey Católico, Zaragoza, no concello de Uncastillo. Foi importante na súa zona pero non se coñece o nome romano do xacemento que conserva o foro, as termas, o acueducto, un templo, varias vivendas, necrópoles e restos de rúas.

LOS BAÑALES:

To 30 km of Sos del Rey Católico, Zaragoza, in the municipality of Uncastillo. It was important in its area but we don't know the Roman name of the city. The site preserves the forum, the thermal building, a temple, some housings, necropolis and remains of streets.

LUCENTUM:

Actual Alacant. A partir do século I viviu un periodo de  esplendor no que se construiu o foro, edificios termais, a rede de cloacas, e a reforma das murallas e templos públicos e particulares. No século II comezou un período de decadencia que levará á súa despoboación no século III xa que non podía competir economicamente coa veciña Ilici (Elche). O xacimento é moi extenso e complétase con moitos outros pequenos xacimentos nos arredores de Alicante.

LUCENTUM:

Present-day Alicante. From the 1st century Lucentum had its greatest splendor in which the forum, thermal buildings, the sewer system, the reform of the walls and public and private temples were built. In the 2nd century began a time of decadence and finally the city became deserted in the 3rd century because of it couldn't compete economically against the neighboring Ilici (Elche). The site is very vast and with a number of other smaller sites around Alicante make a full vision of Rome influence in the area.

LUCUS AUGUSTI:

Actual Lugo. Chegou a ser capital do conventus Lucensis e entre os seus monumentos máis destacados está a muralla, a mellor conservada do mundo e construída entre os séculos III e IV. Outros restos destacados son varias domus con mosaicos e algunhas pinturas, un mitreo, un templo paleocristiano con pinturas murais situado nas cercanías da cidade (Santalla de Bóveda) e único no mundo, unhas termas, unha ponte sobre o río Miño (remodelada na Idade Media), unha piscina posiblemente dun edificio privado e varias necrópoles.

LUCUS AUGUSTI:

Present-day Lugo. It became capital of the conventus Lucensis and, among its monuments it stands out the wall, the best preserved in the world and built between the 3rd and 4th centuries. Other highlighted remains are some domus with mosaics and paintings, a mithreum, a paleo christian temple with mural paintings placed near Lugo (Santalla de Bóveda) and the only in the world, a thermal building, a bridge over river Miño (restored in the Middle Ages), a pool, probably belonging to a private building and some necropolis.

MIROBRIGA:

Actual Santiago do Cácem (Portugal). Posúe o único circo de Portugal e conserva restos do foro con dous templos. Nas escavacións apareceron dous edificios termais e o sistema de alcantarillado. Hai algún resto de pintura e as investigacións indican que Mirobriga podería ser un centro de peregrinación.

MIROBRIGA:

Present-day Santiago do Cácem (Portugal). It has the only circus in Portugal and preserves remains of the forum with two temples. In the excavations remains of two thermal buildings appeared and the sewer system too. There are some paintings and the researches show that Mirobriga could be a pilgrimage center.

MULVA / MUNIGUA:

Cerca da actual Villanueva del Río y Minas (Sevilla). O xacemento presenta os restos dun santuario e parece ser que tiña bastante riqueza grazas as minas das cercanías. Desapareceu a finais do imperio romano. O santuario tiña unha muralla non defensiva e conserva rampas, escalinatas e algunhas columnas. Nas ruínas tamén hai algún templo. Hai construcións civís como o foro e a basílica, termas decoradas e varias domus.

MULVA / MUNIGUA:

Near of present-day Villanueva del Río y Minas (Sevilla). The site has the remains of a sanctuary and it probably was rich enough because of iron mines. It was left at the end of the Roman Empire. The sanctuary had a non-deffensive wall and it preserves ramps, staircases and some columns. In the site there are also some temples. There are civil buildings as the forum, the basilica, thermal buildings and some domus.

SAGUNTUM:

Actual Sagunt (Valencia). Foi cidade ibera, cartaxinesa e finalmente romana no século III a.C. Hai restos do circo e o teatro (con capacidade para 8000 espectadores). Quedan restos dun castelo, tan só en parte romano. En toda a cidade hai moitos restos romanos, dos que se poden destacar cisternas, restos de murallas, o foro, restos de estatuas, algunhas domus, restos do porto romano, necrópoles, un mausoleo, unha vía de dobre dirección e restos de edificios monumentais dos que non se coñece moito detalle e restos do acueducto.

SAGUNTUM:

Present-day Sagunt (Valencia). It was Iberian, Carthaginian and finally Roman in the 3rd century B.C. There are remains of the circus and above all of the theatre, with a capacity of 8000 people. There are also remains of a castle, only partially Roman. There are Roman remains in all the city, and it can be highlighted tanks, remains of walls, the forum, pieces of statues, some domus, parts of the Roman port, necropolis, a mausoleum, a wide road, traces of monumental buildings and remains of an aqueduct.

SEGOBRIGA:

Cerca da actual Saelices (Cuenca). Foi importante pola produción de lapis specularis ou xeso especular, unha variedade de xeso translúcido usado como vidro de ventanas. Conserva restos de muralla e unha porta, do anfiteatro (con capacidade para 5500 espectadores), o teatro (2000 persoas), varias termas, un ximnasio, o foro con un templo, un santuario de Diana e o circo que non chegou a finalizarse. Tamén hai restos do acueducto.

SEGOBRIGA:

Near of present-day Saelices (Cuenca). It was important because of the production of lapis specularis or specular gypsum, a kind of traslucent gypsum used to the manufacture of windows glass. It preserves remains of a wall and one gate, of the amphitheatre (with capacity of 5500 people), the theatre (for 2000 people), some thermal buildings, a gymnasium, the forum with a temple, a sanctuary devoted to Diana and a circus unfinished. There are remains of the aqueduct too.

SEXI:

Actual Almuñécar (Granada). Os romanos atoparon unha cidade de orixe fenicia cunha forte economía baseada na salazón de peixe e con ceca propia. Dotárona á súa vez de templos, teatro e acueducto. Consérvanse moitos restos desa época: o acueducto, restos dunha fortaleza no castelo de San Miguel, a fábrica de salazóns, ruínas funerarias e de termas e cisternas.

SEXI:

Present-day Almuñécar (Granada). Romans found a city of Phoenician origin with a strong economy based in fish salting and with its own mint. Besides, they built temples, theatre and aqueduct. Many archaeological remains still stay: the aqueduct, remains of a fortress in San Miguel castle, the salting factory, funeral remains and of thermal baths and tanks.

TARRACO:

Actual Tarragona. Foi a primeira cidade romana de Hispania fundada sobre un asentamento anterio no século III a.C. e capital da provincia Tarraconense. O xacemento de Tarraco é un dos máis extensos da península Ibérica. Hai restos do circo e dun pazo de Augusto e outros moito mellor conservados como as murallas, con case 1 km, o anfiteatro, o enorme foro con restos de varios edificios, o teatro, uns 200 m de acueducto, unha torre funeraria e nas cercanías, varias villas con pinturas e mosaicos e un arco de triunfo moi ben conservado, o arco de Bará. Asímesmo hai moitos restos de estatuas e epigrafía.

TARRACO:

Present-day Tarragona. It was the first Roman city in Hispania. It was founded on a previous settlement in the 3rd century B.C. and became capital of the main Roman province (Tarraconensis). The archaeological site of Tarraco is one of the biggest of the Iberian peninsula. There are remains of the circus and of a palace of Augustus and other remains much better preserved like the walls, almost 1 km, the amphitheatre, the huge forum with remains of some buildings, the theatre, 200 m of the aqueduct, a funeral tower and nearby, some villas with paintings and mosaics and a triumphal arch very well preserved, Bará arch. Furthermore, there are lots of pieces of statues and epigraphy.

TERMES:

Cerca da actual Montejo de Tiermes (Soria). A súa riqueza seguramente procedía do gando ovino e do control de xacementos de ferro e outros metais. Tivo dous foros, edificios termais, un acueducto, teatro, restos de vivendas. Moitos destes restos aparecen adosados aos cantís de rocha arenisca que forman a paisaxe da zona.Conserva tamén restos da muralla e varias estatuas.

TERMES:

Near of present-day Montejo de Tiermes (Soria). Its richness can come from sheep and iron and other metals deposits. It had two forum, thermal buildings, an aqueduct, theatre, remains of housings. Many of these remains are against the cliffs of sandstone of the landscape of the area. It preserves remains of the wall too and some statues.

UXAMA:

Actual Burgo de Osma (Soria). A cidade acadou un importante desenvolvemento no século I a.C. Conserva restos de murallas, do foro con sinais de algúns edificios e algunhas domus, a máis importante a chamada “Los Plintos”. Atopáronse tamén varias cisternas para almacenar auga e parte dun acueducto subterráneo. Foi destruída por Pompeio e máis tarde construiuse unha “mansio” ou albergue de estrada.

UXAMA:

Present-day Burgo de Osma (Soria). The city achieved an important development in the 1st century B.C. It keeps remains of the walls, the forum with signs of some buildings and some domus, mainly the one called “Los Plintos”. There are a lot of tanks and part of an underground aqueduct. It was destroyed by Pompey and later a “mansio” or road hostel was built in the same place.

 

Bibliography / Bibliografía:

Volver ao índice/Back to index

 

Legal Notice

Image

This page was written by the Spanish team. Only the Spanish team is responsible for its content.
For further information please contact: Jose Armesto o
r María Rodríguez Valcárcel | EPAPU Albeiros
Copyright (c) 2011 by EPAPU Albeiros | Lugo | Galicia | Spain | www.edu.xunta.es/centros/epapualbeiros

Germany

Abendgymnasium Münster Image

www.abendgymnasium-muenster.de
Münster | NRW | Germany

Spain

EPAPU Albeiros

Image

www.edu.xunta.es/centros/epapualbeiros
Lugo |  Galicia | Spain

Netherlands

Horizon CollegeImage

Image

www.horizoncollege.nl
Alkmaar | North-Holland | The Netherlands

Greece

 AEOLIS

Image

www.aeolis.edu.gr
Lesvos Island |  Aegean Sea | Greece 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer